Vedtægter
Logo

Randers Fjords Fritidsfiskerforening

Logo

Formålsparagraf for Randers Fjords Fritidsfiskerforening

Stiftet d. 7. december 1982


§ 1.    Formål

a). At varetage medlemmernes interesse og beskyttelse under fiskeri med delvis samme redskaber som erhvervsfiskere, men for hvem økonomisk vinding ikke er det    afgørende.


b). At repræsentere foreningens medlemmer overfor offentlig myndighed og gennem landsforeningen fremsætte krav om forhandlingsret i lighed med andre fiskeriorganisationer, således at vi derved kan varetage medlemmernes interesse i at fiske i de danske farvande.


c). At støtte andre organisationer i deres bestræbelser og deres indsats mod forurening, overholdelse af fredningsbestemmelser, mindstemål, bevarelse og ophjælpning af vore fiskebestande i de danske farvande.


 § 2.   Medlemmer

Som medlem kan optages enhver person, der har interesse i fritidsfiskeri i Danmark.


§ 3.    Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes i oktober måned og er foreningens øverste myndighed, beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal.

Et medlemsforslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen indvarsles ved skrivelse i den sidste udkomne medlemsblad, og ikke ved udsendelse af dagsorden med posten.

 


Dagsorden skal have følgende punkter:


1.  Valg af dirigent


2.  Godkendelse af dagsorden


3.  Beretning ved formanden


4.  Regnskab ved kassereren


5.  Fastsættelse af formand, kasserer og aktivitetsudvalgs faste vederlag


6.  Indkomne forslag fra medlemmer


7.  Valg


8.  Eventuelt


 § 4.    Bestyrelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 (fem) medlemmer. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling og afgår efter tur således, idet valget er bindende for 2 år.

Første gang afgår formanden og 1 bestyrelsesmedlem samt 1 bestyrelsessuppleant og 1 revisor.

Anden gang afgår kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1 bestyrelsessuppleant og 1 revisor.

Bestyrelsessuppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret. Hvis et bestyrelsesmedlem udebliver mere end tre gange uden lovligt forfald, indkaldes suppleanten i hans sted. Endvidere skal en suppleant indkaldes hvis et bestyrelsesmedlem ikke kan deltage i et møde og har da fuld stemmeret.


§ 5.    Konstituering

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Beslutninger, der træffes på bestyrelsesmøder afgøres ved simpel stemmeflertal. i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.


§ 6.    Kontingent

Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen.kontingentet betales helårligt i december måned, og skal være betalt inden 30 dage.

Efter 3 mdr. i restance fortabes medlemsrettighederne, der først kan genvindes, når restancen er betalt. Kontingentrestancer pålægges et omkostningsgebyr, der til enhver tid kan fastsættes af bestyrelsen. Nye medlemmer betaler kontingent straks ved indmeldelsen og først herefter har medlemskabet gyldighed.


§ 7.    Regnskab

Kasseren modtager indbetalinger og foretager udbetalinger efter bestyrelsens anvisninger. Indgående beløb indsættes i bank eller sparekasse, med undtagelse af en kassebeholdning på max kr. 1.000,-

Regnskabsåret går fra 01.11. til 31. 10.


§ 8.    Esklusion

Eksklusion af et foreningsmedlem kan foretages af 2/3 af bestyrelsen, hvis medlemmet optræder på en sådan måde, at det er til skade for foreningens virksomhed og almindelige omdømme.

Det ekskluderede medlem har ret til at få sagen behandlet på førstkommende generalforsamling.

I tilfælde af at en esklusionssag behandles på en generalforsamling afgøres sagen af generalforsamlingen ved simpelt flertal.


§ 9.    Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder dette nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne indgiver skriftlig begæring herom.


§ 10.  Opløsning

Foreningen kan kun ophæves hvis mindst 2/3 af medlemmerne på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger med en måneds mellemrum, stemmer herfor. Såfremt foreningen ophæves disponerer bestyrelsen over foreningens formue, således at den går ubeskåret til støtte efter § 1 stk. c.


§ 11.  Vederlag

Der ydes såvel formand som kasserer og aktivitetsudvalg et vederlag- fastsat af generalforsamling- til dækning af div. udgifter. Der ydes bestyrelsesmedlemmer en kørselsgodtgørelse efter forbundets takster (kr. 0,75 pr. km.) ved kørsel til møder, forhandlinger, arrangementer, kontingent opkrævninger osv. Alm. bestyrelsesmøder er undtaget herfor.